Brivdienas meksika online dating

Rated 4.24/5 based on 998 customer reviews

) par pieteikuma iesniedzēju nav brīdinājuma informācijas, kas ļautu liegt viņam ieceļošanu, vai pārbaude, lai noskaidrotu, vai pieteikuma iesniedzējs nerada kādus citus draudus (drošībai), kas būtu iemesls atteikumam izsniegt vīzu, vai lai noskaidrotu, vai no imigrācijas viedokļa pieteikuma iesniedzējs šā apmeklējuma laikā varētu uzturēties valstī ilgāk par atļauto laiku vai ir to darījis kādā iepriekšējā apmeklējumā. Ceļošanas dokumenta pārbaude: Tomēr nopietnu humānu apsvērumu, valsts interešu vai starptautisku saistību dēļ izņēmuma gadījumos ir iespējams ielīmēt vīzas ceļošanas dokumentos, kuru derīguma termiņš ir īsāks par iepriekšējā punktā minēto termiņu (trim mēnešiem) ar noteikumu, ka derīguma termiņš ir ilgāks par vīzas derīguma termiņu un nekas neapdraud iespēju atgriezties; 1.4.

Citu dokumentu pārbaude atkarībā no pieteikuma: Vajadzīgu pavaddokumentu skaits un veids ir atkarīgs no iespējamā nelegālās imigrācijas radīta apdraudējuma un apstākļiem konkrētajā vietā (piemēram, no tā, vai valsts valūta ir konvertējama) un dažādās valstīs var būt atšķirīgs.

Ja atbildīgajai valstij nav diplomātiskas pārstāvniecības vai konsulāra dienesta attiecīgajā valstī, vienotu vīzu var izsniegt tās Līgumslēdzējas Puses pārstāvniecība vai dienests, kas pārstāv atbildīgās valsts intereses.

Vīzu izdod pārstāvētās Līgumslēdzējas Puses vārdā ar tās piekrišanu un vajadzības gadījumā pēc savstarpējām galveno iestāžu apspriedēm.

Pārstāvības noteikumi attiecas uz saskaņā ar Šengenas Konvenciju un Kopīgo konsulāro instrukciju izdodamo lidostas tranzīta vīzu, tranzīta vīzu un īstermiņa vīzu pieteikumu izskatīšanu. Ja ceļošanas dokuments ir derīgs tikai vienā vai vairākās Līgumslēdzējās Pusēs, izsniegtā vīza ir derīga tikai attiecīgajā Līgumslēdzējā Pusē vai Līgumslēdzējās Pusēs.“Ja Līgumslēdzēja Puse uzskata par vajadzīgu kāda 5. PIETEIKUMU UN PIEŅEMTO LĒMUMU IZSKATĪŠANA Diplomātiskajai pārstāvniecībai vai konsulāram dienestam vispirms jāpārbauda iesniegtie dokumenti , un lēmums par vīzas pieteikumu jāpieņem, pamatojoties uz šiem dokumentiem : Pieteikumu izskatīšanas pamatkritēriji Izskatot vīzu pieteikumus, galvenokārt jāņem vērā: Līgumslēdzēju Pušu drošība un cīņa pret nelegālo imigrāciju, kā arī citi ar starptautiskām attiecībām saistīti aspekti.

Vietējā mērogā diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti, īstenojot vietēju konsulāru sadarbību, nodrošina, lai vīzas pieteikumu iesniedzējiem būtu pieejama attiecīga informācija par pienākumiem, kas izriet no pārstāvības īstenošanas atbilstīgi a) un b) apakšpunktam. Gadījumi, par ko jāapspriežas ar valstīm, ir uzskaitīti 5. Veidlapai jāpievieno vīzas pieteikuma iesniedzēja fotogrāfija un, ciktāl iespējams, tajā jānorāda apmeklējuma galamērķis.

ASV, 2006Drāma Režisors: Emilio Estevez Lomās: Anthony Hopkins, Ashton Kutcher, Elijah Wood, Freddy Rodríguez , Helen Hunt, Laurence Fishburne, Lindsay Lohan, Martin Sheen, Sharon Stone, William H.

Noteikumi, kas reglamentē diplomātisko, oficiālo un dienesta pasu turētāju pārvietošanos, kā arī tādu caurlaižu turētāju pārvietošanos, ko izsniegušas konkrētas starptautiskas starpvaldību organizācijas Līgumslēdzēju Pušu pienākums nosūtīt informāciju, ja izsniedz vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu vai ja anulē, atceļ vai samazina vienotu vīzu derīguma termiņu, vai arī ja izsniedz attiecīgas valsts uzturēšanās atļauju KOPĪGĀ KONSULĀRĀ INSTRUKCIJA Par vīzām Šengenas Konvencijas līgumslēdzēju pušu diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem TEMATS: Noteikumi, kas reglamentē visu Līgumslēdzēju Pušu teritorijā derīgu vienotu vīzu izsniegšanu I. Darbības joma Šādi kopēji noteikumi, kas ir balstīti uz 3. Vienotā vīza pati par sevi automātiski nepiešķir ieceļošanas tiesības. Lidostas tranzīta vīzas Ārvalstniekiem, kam šāda vīza ir vajadzīga, tā dod tiesības starpnolaišanās laikā vai pārsēšanās laikā no viena starptautiska lidojuma posma uz citu šķērsot lidostu starptautiskās tranzīta zonas, neieejot attiecīgās valsts teritorijā.

Personai, kas ir atbildīga par grupu, ir vajadzīga individuāla pase un vajadzības gadījumā individuāla vīza. februāris) par vīzu izsniegšanu uz robežas, tostarp par šādu vīzu izsniegšanu jūrniekiem tranzītā (). Ilgtermiņa vīzas Vīzas apmeklējumiem, kas ir ilgāki par trim mēnešiem, ir valsts vīzas, ko izsniedz viena no dalībvalstīm saskaņā ar saviem tiesību aktiem. Līgumslēdzēja Puse, kurā pirmajā ieceļo, ja nav iespējams noteikt galvenā galamērķa Līgumslēdzēju Pusi.

Atkāpjoties no iepriekš minētā, grupas tranzīta vīzu var izdot jūrniekiem saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. Tomēr šāda vīza laikposmā, kas nav ilgāks par trim mēnešiem, skaitot no vīzas derīguma sākuma datuma, vienlaicīgi ir derīga kā vienota īstermiņa vīza, ja tā ir izsniegta saskaņā ar kopējiem nosacījumiem un kritērijiem, kas pieņemti saskaņā ar attiecīgiem iepriekš minētās Konvencijas 3. nodaļas noteikumiem vai atbilstīgi tiem, un tās turētājs izpilda ieceļošanas prasības, kas minētas Konvencijas 5. punkta a), c), d) un e) apakšpunktā un ietverti šīs Instrukcijas IV sadaļā. Līgumslēdzēja Puse, kurā pirmajā ieceļo, ir valsts, kuras ārējo robežu pieteikuma iesniedzējs šķērso, lai pēc dokumentu pārbaudes iekļūtu Šengenas zonā.

Leave a Reply